En Yeniler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK) 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe girdi.Kanun, kişisel verilerin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere şahısların bilgileri üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi “kişisel verilerin işlenmesi” sayarken bu verileri işleyen ve saklayan kurumları ise “veri sorumlusu” konumuna getirmektedir.

Bu kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
Kanun, kişisel verilerin bazılarını hassas kategorisinde değerlendirmektedir. Bunlar ırk, etnik köken, siyasi düşünce, din, kıyafet, çeşitli üyelikler, sağlık bilgisi, ceza mahkumiyeti ve genetik veriler olarak sıralanmaktadır. Hassas veriler dışında ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, adres bilgileri ise kişisel verilere girmektedir.

Bireyler ise bu kişisel verilerinin
a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Bireysel olarak başvuruda bulunduğunuzda kurumlar size ait bilgileri silmek veya anonimleştirmek zorundadırlar. Anonimleştirmek, bilgilerinizi sizinle ilişkili kılan özellikleri ortadan kaldırmaktır.
Enocta olarak kişisel verilerin gizliliği konusuna verdiğimiz önemi pekiştirmek ve genişletmek adına, tüm departmanlarımızda akışları yeniden gözden geçirip çeşitli düzenlemeleri geçtiğimiz ay tamamladık.
Gerek web, gerekse mobil uygularımızda yapılan güvenlik geliştirmeleri, envanter çalışmaları, anonimleştirme faaliyetleri ile de kanuna uymaktayız.