ENOCTA INTERNET SITESI AYDINLATMA METNİ

Web sitemizi ziyaretiniz esnasında çeşitli alanlarda kişisel verilerinizi elde edebiliriz. Bu aydınlatma metni, web sitemiz üzerinden elde ettiğimiz veya bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işleyeceğimize dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak Avez Elektronik İletişim Eğitim Danışmanlığı Ticaret Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “Enocta”) veri sorumlusu sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Nedeni:

Tarafınıza ait kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlarla ve ilgili olduğu kanuni veri işleme şartına (“hukuki neden”) dayalı olarak işlenebilecektir:

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız Belirtilen amaç için verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki neden

·         Web sitemiz üzerinden içerik kataloğu ve teklif taleplerinizin alınması, bu doğrultuda tarafınızla gerekli iletişimlerin sağlanması ve taleplerinizin yerine getirilmesi,

·         İlettiğiniz soruların yanıtlanması; talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası, kişilerden gelen taleplerin ve/veya şikayetlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ve bu amaçla ilgili iş birimleri ve taraflarla gereken çalışmaların koordine edilmesi, planlanması ve icrası,

·         Tarafınızla olan herhangi bir sözleşmesel ilişkinin yerine getirilmesi ya da bir sözleşmenin kurulması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

·         Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, yönetilmesi ve bu amaçla gerekli kayıtların açılması, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

·         Ticari işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesine, takibine, kontrolüne yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,

·         Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası, Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası, üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası           

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

·         5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında internet erişim kaydı tutulmasına ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, Şirketimizin fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası, hukuken gerekli işlemlerin/kayıtların, bildirimlerin gerçekleştirilmesi,

·         Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
·         Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderilmesi.

Açık rızanızın bulunması

veya

Alıcı olarak tacir veya esnaf olmanız ya da bu kapsamda bir kuruluşun çalışanı olmanız kaydıyla İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması veri işleme şartına  da dayanabiliriz.

Her durumda bizlerden ileti almayı reddetme hakkınızı kullanabileceğinizi sizlere hatırlatırız.

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz, sunduğumuz ürün ve yazılımlar, şirketimize ait web siteleri ve bu web siteleri üzerindeki elektronik formlar, çağrı merkezleri ve e-mail üzerinden elektronik ortamda ve matbu formlar, resmi kimlikler ve sözleşmeler üzerinden fiziki ortamda toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi toplarken dayandığımız hukuki nedenleri “1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Nedeni” başlığı altında detaylı şekilde bulabilirsiniz.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçların yerine getirilmesi için bizlere teknik altyapı veya çağrı merkezi desteği sunan tedarikçilerimize, talebiniz ile ilgili servisleri sunması olası iştiraklerimize ve yasal zorunluluk olan hallerde kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi  https://www.enocta.com/site-kullanim-sartlari/  ‘nda bulunan veri sahibi başvuru formu vasıtasıyla  Şirketimize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin daha detaylı bilgiye https://www.enocta.com/site-kullanim-sartlari İnternet sitesinde yayınlanan Avez Elektronik İletişim Eğitim Danışmanlığı Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.