KaynaklarEnocta Blog

E-Öğrenmenin Programlarınız Ne Kadar Başarılı?

Bu yazımızda kurumsal öğrenmede değerlendirme konusuna e-öğrenme gözlüğüyle bakıyoruz. Kirkpatrick’in 4 seviyeli değerlendirme modeline ve Philip’in yatırım getirisi yaklaşımına değineceğimiz yazıda, bilim adamlarının ortaya koydukları sonuçların yanı sıra Enocta’nın sunduğu çözümlere ilişkin açıklamalar da bulabileceksiniz.

Kirkpatrick - 4 Seviyeli Değerlendirme Modeli

Literatürde yer alan çok sayıda model arasında en bilinenlerden biri olan Kirkpatrick’in 4 seviyeli değerlendirme modeli, sadece e-öğrenmeye yönelik olarak değil, her türlü hizmet içi eğitimin değerlendirilmesi için de kullanılabiliyor. Model, değerlendirmeyi dört seviyede ele alıyor.

Seviye 1- Eğitimi alan kişinin tepkisinin ölçümü yoluyla değerlendirme

Bu seviyede yapılan değerlendirme, kişinin öğrenme deneyimine ilişkin duygularını, düşüncelerini ve kişisel tepkilerini dikkate alır. Aşağıdaki gibi soruların yanıtlarını almaya yönelik bir değerlendirme çabasıdır:

  • Kişi, aldığı eğitimi beğenmiş mi, eğitimden hoşlanmış mı?
  • Kişi, eğitimi uygun, yerinde bulmuş mu?
  • Kişi, eğitim etkinliğine harcadığı zamanın boşa geçip geçmediği konusunda ne düşünüyor?
  • Kişinin eğitimde elde ettiklerini pratik olarak kullanılabileceğine yönelik görüşleri neler?

1. seviye değerlendirme kapsamında, hemen uygulanabilir kısa anketler ile katılımcılardan kolayca memnuniyet düzeylerine ilişkin geri bildirim elde edilebilir

Seviye 2- Öğrenmenin ölçümü yoluyla değerlendirme

Bu seviyede yapılan değerlendirme, eğitim öncesine kıyasla, eğitimi alan kişide meydana gelen bilgi ya da kapasite artışını dikkate alır. Değerlendirme ile aşağıdaki soruların yanıtları aranır: Enocta olarak, birinci seviye değerlendirmeye katkı sağlamak amacıyla, e-eğitimlerin sonunda katılımcı memnuniyetini ölçen bir “Eğitim Değerlendirme Formu” sunuyoruz. Bu formla, eğitimin genel içeriği, kapsamı, eğitimin sunuluş şekli, eğitim ara yüzleri, eğitimde bulunan etkileşimlere yönelik kullanıcı memnuniyet düzeyi ölçülüyor. Ölçülen memnuniyet düzeyi, analiz edilip raporlanıyor. Bu raporlar kurumlara, eğitimi alan çalışanlarının görüşleriyle ilgili değerlendirme yapma olanağı sağlıyor.

  • Kişiler eğitimde hedeflenenlere ulaşabildiler mi?
  • Kişiler eğitimle hedeflenen öğrenme deneyimlerini yaşadılar mı?
  • Kişiler eğitimle amaçlanan alanda/istenen yönde olumlu gelişme ve değişme gösterdiler mi?

Enocta olarak, akıllı içerik olarak adlandırdığımız, ön test ve son test uygulamaları içeren, konu içindeki etkileşim, soru ve uygulamalarla başarı puanı kazanmaya imkan tanıyan ve bunu ciddi bir öğretim tasarımıyla destekleyen e-eğitimler üretiyoruz. Bu sayede, eğitim hedefleriyle birebir ilişkilendirilen ön test ve son test uygulamalarıyla öğrenmede meydana gelen değişimi ölçebiliyoruz. Enocta Eğitim Platformu’nun (EEP) sunduğu sınav modülü ile de istenilen zamanda, istenilen hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirmeye olanak tanıyan yöntemler sunuyoruz.

2. seviye değerlendirme özellikle teknik becerilerin ve bilginin kazandırılmasına yönelik eğitimlere uygundur. Bu seviyedeki değerlendirmenin, davranış değişikliğini hedef alan eğitimlerde uygulanması daha güçtür.

Seviye 3- Davranış değişikliği ölçümü yoluyla değerlendirme

Bu seviyede, kişilerin öğrenme sonunda kazandıklarıyla oluşan davranış değişikliği dikkate alınır. Eğitim sonunda meydana gelen değişimin davranışa dönüşüp dönüşmediği; yani öğrenmenin gerçek yaşama transfer edilip edilmediği, üçüncü seviye değerlendirme ile ortaya çıkarılabilir.3. seviye değerlendirme aşağıdaki soruların yanıtlarını arar:

  • Kişiler eğitimde öğrendiklerini iş yerlerinde uygulayabiliyorlar mı?
  • Kişilerin iş yerlerindeki rollerini etkileyen, ölçülebilir ve gözlemlenebilir seviyede bir performans değişikliği var mı?
  • Kişi eğitim sonunda kazandıklarını bir başkasına aktarabiliyor mu?

3. seviye değerlendirme, davranış değişikliğinin ölçülmesine yönelik bir çaba gerektirdiği için, bu noktada hazır, tek tip bir değerlendirme çözümü sunmak mümkün değil. Buna ek olarak, 3. seviye değerlendirme, yapısı gereği, kurumların isteğini ve kararlılığını gerekli kılıyor. Enocta olarak sunduğumuz farklı altyapı çözümleri, kuruma özel değerlendirme yaklaşımları ve alanında uzman e-öğrenme profesyonelleriyle isteyen kurumlara danışmanlık hizmeti sunabiliyoruz.

Üçüncü seviye, yani davranış değişikliğinin ölçülmesine yönelik değerlendirme, birinci ve ikinci seviye değerlendirmeye göre çok daha zordur. Davranış değişiminin ölçülmesi, ancak yöneticilerden eğitimi alan kişilere kadar, herkesin sürece dahil edilmesiyle mümkün olabilir.

Seviye 4- Çevreye yansıyan sonuçların ölçümü yoluyla değerlendirme (Results)

Bu seviyede yapılan değerlendirme, eğitimi alan çalışanların performanslarının, işe ya da çevrelerine yansıyan sonuçlarının ölçümü yoluyla yapılır. 4. seviye değerlendirmeye yönelik pek çok değişken (örneğin; müşteri memnuniyeti oranları, hata geri dönüş sayıları ya da satış artışı göstergeleri), şirket içi yönetim fonksiyonları dahilinde raporlanıyor olabilir. Burada zor olan, raporlanan bu değişkenlerde meydana gelen değişime, eğitimi alan çalışanlar tarafından çevreye yansıtılan sonuçların etkisini belirlemektir. Örneğin, müşteri memnuniyetine ilişkin şirket göstergelerinde meydana gelen artışın doğrudan eğitim sonucu oluştuğunu söylemek mümkün olmayabilir. Müşteri memnuniyetine etkisi olabilecek diğer değişkenlerin de göz önüne alınması gerekir.

Bu seviyedeki bir değerlendirme, özellikle kurumsal eğitim alanında, örneklerine pek sık rastladığımız bir değerlendirme türü değildir. Sonuç değerlendirme uygulamasının başarıyla gerçekleşmesi için, kurumsal kültür anlayışı, yönetimsel destek ve planlamanın yanı sıra ek bir maliyet ve emek de gerekir. Enocta olarak, 3. seviye değerlendirme için olduğu gibi, 4. seviye değerlendirme için de, sunduğumuz farklı altyapı çözümleri ve kuruma özel değerlendirme yaklaşımlarıyla danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz.

Seviye 5- Yatırım getirisi (ROI-Return of Investment)

Yatırım getirisi seviyesi, Kirkpatrick’in 4 seviyeli eğitim değerlendirme modeline bir ekleme olarak, daha sonra Jack Phillips tarafından ortaya konmuştur. 5. seviye değerlendirmede, 4. seviye değerlendirme sonucu elde edilen veriler finansal veriye dönüştürülür ve eğitim için yapılan harcamayla orantılanarak, yapılan yatırımın ne oranda getiriye dönüştüğü hesaplanır.

Literatürü incelediğimizde, kurumların yatırım getirisi hesaplamalarında farklı yaklaşımlar benimsediklerini görüyoruz. Farklı kurumların farklı yatırım getirisi modelleri benimsemeleri, kurumlar ve eğitimlerdeki farklılıklar gözetildiğinde oldukça anlamlı görünüyor. Enocta olarak, yatırım getirisine ilişkin ne gibi faydalar sağlayabilecekleri konusunda kurumlara danışmanlık sağlıyoruz.

E-Öğrenmenin Programlarınız Ne Kadar Başarılı?
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?